Omfattande Östersjöforskning vid Helsingfors universitet

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, ett internationellt vetenskapssamfund med över 40 000 medlemmar. I globala jämförelser rankas det vanligtvis bland de hundra bästa universiteten.


Helsingfors universitet söker lösningar på globala utmaningar och skapar en ny typ av tänkande för mänsklighetens bästa. Universitetet har varit med om att bygga upp samhället, civilisationen och välfärden på vetenskaplig grund ända sedan 1640.

Finlands största mångvetenskapliga centrum för Östersjöforskning

Helsingfors universitet är landets största centrum för tvärvetenskaplig Östersjöforskning och -undervisning. Östersjön tangeras i undervisningen inom nästan alla fakulteter. Den empiriska forskningen om Östersjöns ekosystem är koncentrerad till Tvärminne zoologiska station.

Universitetet och Helsingfors stad delar en professur i ekonomi för skyddet av Östersjön. Detta har medfört en kraftigare satsning på miljöekonomisk forskning, på människans växelverkan med havsnaturen. Forskningsgrenen är relativt ny och professuren torde vara den enda som fokuserar specifikt på Östersjöskyddets ekonomi.

Universitetet bedriver egen Östersjöforskning och deltar i externa projekt

Några exempel på annan pågående Östersjöforskning vid Helsingfors universitet:

  • Fisheries and Environmental Management (FEM) är en forskargrupp som koncentrerar sig på interaktionen mellan samhället och ekosystemen. Gruppen utreder bland annat kontrollen av de främmande arter som introduceras genom fartygstrafiken, samt hur de klarar störningar orsakade av samhället och miljön.
  • SAVE – projektet om hur vattenkvaliteten i Skärgårdshavet kan förbättras med hjälp av gipsbehandling. Projektet testar – som namnet säger – huruvida Östersjöns tillstånd kan förbättras genom tillsats av gips.

Andra pågående forskningsprojekt fokuserar på förvaltningen av fartygstrafikens och hamnarnas utsläpp, på ett hållbart bruk av Östersjöns fiskbestånd, samt på Östersjöområdets arkeologiska historia.

Helsingfors universitet deltar i flera projekt som bedrivs i forskningscentra av andra aktörer, t.ex. Merikotka, Forskningscentret för Sjösäkerhet och sjötrafik i Kotka. Också Merikotka är ett centrum för havsmiljöforskning.

Utöver detta är Helsingfors universitet en del av FINMARI, konsortiet för havsforskningens infrastruktur. FINMARI samlar de viktigaste finska infrastrukturerna inom havsforskningen och utvecklar utrustning för forskning på toppnivå.