Mängden a-klorofyll i ett vattenprov visar hur mycket alger det finns

a-klorofyll är växtplanktonalgernas fotosyntespigment. Totalmängden alger i vattnet bestäms oftast genom att analysera hur mycket a-klorofyll det finns i vattenprov.


På sommaren är klorfyllmängden i Bottniska viken i genomsnitt 2–3 µg/l och 3–6 g/l i Finska viken. Kustvattnet har i allmänhet högre mängder. Under vårens algmaximum och sommarens blomning av blågrönalger kan mängderna tillfälligt stiga t.o.m. tio gånger över sommarens genomsnitt.

Fram till början av 2000-talet ökade algmänderna i Finska viken och norra delen av Östersjöns huvudbäcken, på grund av övergödningen. I slutet av 2010-talet ökade de igen. Detta berodde indirekt på de saltvattenspulser som då trängde in i Östersjön och pressade stora syrefattiga, men fosforrika vattenmassor in i Finska viken.

Läs mer om hur algmängderna förändras, om långtidsutveckling, årscykler och om utbytet mellan yt- och djupvatten.