Kvävet reglerar algmängden i Östersjön

Havsvattnets kvävehalt under vintern reglerar algmängden på våren. I Bottenviken fungerar ändå fosforn som den begränsande faktorn under hela vegetationsperioden.


Mängden oorganiskt kväve (den form som algerna kan utnyttja) under vintern varierar mellan olika havsområden: I Bottenviken är mängden 80–140 mg/m3, i Bottenhavet 40–70, i Skärgårdshavet 70–100 och på Finska viken 70–150 mg/m3. I kustvattnet, särskilt i älv- och åmynningar kan mängderna vara tydligt högre än på öppna havet.

Utanför Uleåborg och Helsingfors kunde man se en klar sänkning av kvävemängden redan för 30 år sedan då man började rena avloppsvattnet bättre. I Finska viken ökade mängderna ute på öppna havet ända fram till 1990-talet. Efter detta har de varierat kraftigt, men utan någon klar utveckling.

Läs mera om kvävehaltens långtidsutveckling och årstidsvariation i Östersjön.