Östersjöpolitikens aktörer förbättrar Östersjöns tillstånd både nationellt och internationellt

Den finska kusten och hela Östersjön är i närkontakt med världshaven, både vad gäller forskning och ekonomi. Östersjöfrågor tas upp av flera politiska partier både i Finland och internationellt. Som nation strävar Finland till att vara en föregångare inom hållbar utveckling av Östersjöområdet.


Tyngdpunkterna för Finlands Östersjöpolitik är fastslagna i Statsrådets principbeslut om Finlands strategi för Östersjöregionen (2017). Strategin definierar Finlands nuvarande och kommande arbete för att utveckla Östersjöområdet internationellt, i EU-politiken, i det regionala samarbetet samt genom egna åtgärder och linjedragningar.

Strategin togs fram av Styrgruppen för Östersjöpolitiken och en integrerad havspolitik. Gruppen är tillsatt av statsrådets kansli. Östersjöstrategi med målet att vara en föregångare i fråga om hållbar utveckling

Utom skyddet av havet visar strategin också hur det kan utnyttjas hållbart, till exempel blå tillväxt, bio- och cirkulär ekonomi, digitalisering och innovationer. Målet är att Östersjöområdet ska bli en föregångare när det gäller hållbart resursutnyttjande.

Lösningar som utvecklas i Östersjöområdet kunde i framtiden också lanseras internationellt. Visionen betonar att vi måste hålla Östersjön ren och bevara den livskraftiga havsnaturen. En havsmiljö i gott skick är förutsättningen för en framtida blå tillväxt.

Finland samarbetar med de övriga Östersjöländerna

Finland förverkligar sin Östersjöpolitik i ett brett samarbete med de övriga länderna kring Östersjön och är också aktivt inom de regionala organisationerna. På statlig nivå försiggår samarbetet huvudsakligen inom Östersjöländernas råd och via EU:s Östersjöstrategi från år 2009.

Östersjöambassadören representerar Finland i EU när det gäller Östersjöärenden

Utrikesministeriets Östersjöambassadör koordinerar förverkligandet av EU:s Östersjöstrategi i Finland. Ambassadören representerar också Finland i EU när det gäller Östersjöärenden och samarbetar med de andra medlemsländernas koordinatorer.

Strategins verksamhetsplan förnyades år 2015. Finland har koordineringsansvaret för sjösäkerhet, bioekonomi och minskningen av eutrofierande utsläpp.

Östersjöstrategin förverkligas av de statliga nätverken, men också av områden, kommuner, forskningsinstitut, läroinrättningar, företag och medborgarorganisationer.

HELCOM strävar efter god ekologisk status i Östersjön år 2021

HELCOM, Skyddskommissionen för Östersjöns miljö grundades redan år 1974. Finlands HELCOM-delegation leds av miljöministeriet. Utrikesministeriets Östersjöambassadör är medlem i delegationen. HELCOM arbetar för en god ekologisk status i Östersjön fram till år 2021.

Den nordliga dimensionen är ett samarbete mellan EU, Ryssland, Norge och Island

Den Nordliga dimensionen är en modell för samarbete mellan EU, Ryssland, Norge och Island som Finland tog initiativ till på 1990-talet. Målet för den Nordliga dimensionen är att stöda områdets stabilitet, välfärd och hållbara utveckling, med hjälp av praktiskt samarbete. När det gäller miljösamarbetet koncentreras arbetet inom den Nordliga dimensionen på regionala specialfrågor, till exempel vattenvård. För Finlands del koordineras arbetet inom den Nordliga dimensionen av Utrikesministeriet.