Hamnverksamheten – en livsviktig sektor för Finland

Hamnverksamheten omfattar själva hamndriften, lasthanteringen och lagringen samt servicen för passagerartrafiken. Sjötransporter från och till utlandet sköts via 50 hamnar. Huvuddelen av trafiken koncentreras till de största hamnarna.


År 2021 transporterades sammanlagt 94,1 miljoner ton varor genom Finlands hamnar. Av detta hanterades 82 % i de tio största hamnarna.Varumängden minskade med 2,1 % jämfört med föregående året.

År 2021 uppgick passagerartrafiken mellan Finland och utlandet till 6,2 miljoner passagerare vilket var 7 % färre jämfört med år 2020 då siffran var 6,7 miljoner passagerare. Minskningen beror på Covid-19-pandemin. Över 30 000 fartyg i utrikestrafik anlöper Finlands hamnar varje år.

Frakt och passagerare passerar också genom hamnar vid Finlands inre vattenvägar. År 2021 uppgick godsmängden till ca 4,8 miljoner ton vilket var 32 % färre jämfört med föregående året. År 2020 var passagerarmängden 2,8 miljoner. I siffran ingår också insjötrafikens passagerare.

Över hälften av godstrafiken består av oljetransporter mellan raffinaderin i Borgå och lager i Nådendal, samt av distributionen till bränslelager i andra delar av landet.

 Finska hamnar på kartan.
Utrikes godstrafik över enskilda hamnar år 2018.

Hamnar betjänar alla kunder eller bara vissa industrianläggningar

Hamnarna indelas i två grupper: allmänna hamnar och industrihamnar. Allmänna hamnar betjänar alla kunder, industrihamnarna endast behoven av en viss industrianläggning.

Sedan i början av 2015 har alla kommunala hamnar och kommersiella företag integrerats som aktiebolag, men de ägs fortfarande av kommunerna. Det finns också privata allmänna hamnar i Finland.

Många företag och myndigheter har verksamhet i hamnarna. Hamnoperatörerna sköter den traditionella lastningen och lossningen. Dessutom tillhandahåller de terminalfunktionerna och erbjuder andra godshanterings- och logistiktjänster.

I Finland verkar omkring 30 företag som hamnoperatörer. En del fungerar i flera olika hamnar, medan andra är specialiserade på att hantera endast vissa typer av last.

 Lossning av ett ro-ro-fartyg Terminaltraktor flyttar en trailer Pappersrullar lastas till fartyget

I hamnarna opererar också många olika serviceleverantörer som skeppsklarerare, speditörer, skeppshandlare samt leverantörer av lotsning, bunker, service och bogsering. Också myndigheter såsom Tullen, Gränsbevakningsväsendet, polisen samt sjöfarts- och miljömyndigheterna är närvarande i hamnarna.

Utan hamnar, ingen sjöfart

Hamnarna är livsviktiga för landets nationalekonomi. Nästan 90 % av transporterna mellan Finland och utlandet sker till sjöss.

Hamnarna är också viktiga knutpunkter i den finländska utrikeshandelns logistikkedja. Här flyttas exportvaror som kommit in längs lands- och järnvägarna över på fartyg. Importerade varor, å andra sidan, fortsätter sin resa från fartyg med landtransport, antingen omedelbart eller efter lagring.

Några produktionsanläggningar ligger i omedelbar närhet av en hamn. I detta fall kan till exempel stenkol transporteras direkt från fartygen till kraftverkets förråd med hjälp av transportörer.

Under hårda isvintrar fryser alla Finlands hamnar. För att upprätthålla trafiken året om behövs isbrytare. Tack vare isbrytarna har till och med Bottenvikens hamnar fungerat året om ända sedan 1970-talet.

Nyckeltal

230
företag
1,6
omsättning (mrd. euro)
5 600
anställda

Aktörer

Finlands hamnförbund rf (på finska)
Medlemmar i Finlands hamnförbund (på finska)
Hamnoperatörerna rf
Hamnoperatörernas medlemsförteckning
Mariehamns hamn
Långnäs hamn