Bekanta dig med havsforskarnas arbete och ta reda på vilka skatter som döljer sig på havsbotten

Hur arbetar en havsforskare? Hur finansieras forskningen och hur publicerar forskarna sina resultat? Vilken typ av föremål hittar marinarkeologerna i vraken? Svaren på de här och många andra frågor hittar du i artiklar som bjuder på fascinerande detaljer om Östersjöforskningen.

Sukelluskartoitus - Charlotta Björklund.jpg
Perspektiv

Kartering och övervakning av havsområdena kring Åland

De åländska havsområdena karteras av många olika orsaker. Karteringar utförs för att ge ett tillförlitligt underlag för skyddet av marina områden, förvaltningen av de åländska vattenområdena och för planeringen av olika aktiviteter och eventuellt nyttjande inom de marina områdena.

PEM_14-07-2018_Raahen_Meripäivät_METSÄHALLITUS_Noora_Kantola (47)
Perspektiv

Flaskpost från Östersjön – hur sprider vi kunskap om undervattensnaturen?

De flesta människorna får aldrig en chans att studera undervattensnaturen med egna ögon. Vill vi se vilka arter som lever under ytan måste vi ta nätet, böcker eller någon dokumentärfilm till hjälp. Det är svårt att skydda naturvärden som är främmande och okända.

P8180367
Perspektiv

Vad är ekologisk kompensation?

Behovet av att trygga biodiversiteten är globalt stor. Människans aktiviteter till sjöss, på kusten och i avrinningsområdet bidrar till försämring av Östersjönaturens tillstånd.

Itainen Suomenlahti_XX_2013_METSAHALLITUS_Juho Lappalainen-7821.jpg
Perspektiv

Vem finansierar havsforskningen?

Havsforskningen producerar information om Östersjöns tillstånd och förändringar, samt om hur dess resurser skyddas och utnyttjas. Havsforskningen ger också information om vilka åtgärder som behövs för att upprätthålla eller förbättra havets tillstånd.

IMG_7611
Perspektiv

Östersjön producerar nytta för människor

Människan har utnyttjat Östersjön i hundratals, om inte tusentals år. Östersjön ger oss många nyttigheter, allt från mat till rekreation. Andra nyttigheter är svårare att begripa, till exempel hur Östersjön, genom att binda kol i sina bottensediment, reglerar vårt klimat. För att människor ska förstå och uppskatta allt det goda som Östersjön och den övriga naturen ger oss, har man präglat begreppet ekosystemtjänster.

Perspektiv

Marinarkeologi som hobby

För dykare intresserade av marinarkeologi erbjuder Finlands hav oändliga möjligheter. I Östersjön bevaras vraken av träbyggda fartyg i hundratals år. Särskilt i kusttrakterna finns det många aktiva dykare, men också i insjöområdet ligger vrak som man kan dyka till.

Perspektiv

Det maritima kulturarvet i internationella projekt

Projektsamarbete är en del av Museiverkets internationella verksamhet och verket deltar i många internationella maritima projekt. Den information som projekten tar fram används också för att utveckla hela kulturarvsbranschen i Finland.

Perspektiv

Arkeologiskt utforskade fartygsvrak

Utgrävningar och andra arbeten som påverkar vrakens tillstånd måste alltid övervägas noga på förhand. Här presenteras tio intressanta, arkeologiskt välutforskade vrak i Finland. Alla vraken har studerats under många år och har lärt oss mycket om livet till havs under gångna sekel.

Perspektiv

Marinarkeologins historia

Skeppsbrutna vrak har alltid intresserat människan. Länge betraktades dock vraken snarast som återanvändbart material, inte som historiska forskningsobjekt. Användbara material bärgades ur vraken och gränsen mellan bärgning och vrakplundring var ofta rätt diffus.

Perspektiv

Så här arbetar en marinarkeolog i Finland

När en marinarkeolog avslöjar sitt yrke för en ny bekant är den vanligaste reaktionen förundran eller intresse. Sedan kommer de förvirrade frågorna: Vad kan en marinarkeolog hitta på att göra i Finland? Finns här ens något att undersöka? Svaret på den senare frågan är ja! Här finns nästan hur mycket som helst att forska i och marinarkeologiska fältarbeten kan utföras året om.