CTD-lodet hör till havsforskningens viktigaste observationsredskap

Fältarbetet är en central del av havsforskningen. Under Arandas resor kring Östersjön samlar och analyserar forskarna data av flera olika kategorier, bland annat om vattenkvalitet, eutrofiering, strömningar, plankton, bottendjur, havsbottnen och vrakfynd för att nämna några exempel.


Förklaringen och uppföljningen av marina fenomen och havets tillstånd kräver ett tvärvetenskapligt samarbete. Aranda har laboratorier för såväl fysikalisk, kemisk som biologisk forskning. Utom de sex inomhuslaboratorierna finns också ett forskningsdäck där man kan placera flera containerlaboratorier.

I förhållande till sin totala storlek har Aranda exceptionellt stora forsknings- och provtagningsutrymmen där upp till 27 forskare kan arbeta samtidigt. De moderna faciliteterna och databehandlingssystemet gör det möjligt att analysera prov och behandla resultat redan under resan. För att minimera skakningar och buller är forskningsutrymmena placerade ovanpå ett flytande golv.

 

Bekanta dig med Arandas observationsredskap

Bilden visar de observationsredskap som Aranda tillhåller forskarna.

CTD-lodet, ett ekolod som registrerar temperatur och salthalt, hör till havsforskningens viktigaste hjälpmedel. Lodet mäter havsvattnets konduktivitet, temperatur och tryck. Dessa observationer har förbättrat vår förståelse om vattenmassorna och havens vertikala struktur.

CTD-lodet länkas till en rosettehämtare, det vill säga ett system för insamling av vattenprover som kan ta upp vattenprover från olika djup. Bland övriga redskap kan nämnas van Veen-bottenhuggaren som tar upp bottendjur, planktonhåvar, ekolod och sedimenthämtare. Aranda har också en egen väderstation.

Utrustning för mångsidiga observationer

Aranda har en mångsidig utrustning för observationer inom flera olika forskningsgrenar. Här ett urval på vad som står till buds.

CTD-lodet (nr 14 på bilden) är ett av havsforskarnas viktigaste redskap. Lodet mäter havsvattnets konduktivitet, temperatur, tryck (djup), syrehalt och fluorescens. De här observationerna har fördjupat vår förståelse om vattenmassorna och om havets vertikala struktur.

CTD-lodet kopplas till en rosettehämtare, det vill säga ett system för insamling av vattenprover som kan ta upp vattenprover från olika djup. Andra provtagningsredskap är van Veen-bottenhuggaren som tar upp bottendjur, planktonhåvar, ekolod och sedimenthämtare. Aranda har också en egen väderstation.

Aranda har en mångsidig forskningsapparatur.

 1. Satellitboj
 2. DGPS-positioneringens marksignal
 3. DGPS- positioneringens satellitsignal
 4. Väderstation
 5. Vågboj
 6. Sidskannande ekolod
 7. Utow
 8. Planktonhåv
 9. Vattenhämtare för metallbestämningar
 10. -
 11. Provtagning genom apparatdykning
 12. Digital ekolodsutrustning
 13. MBES det vill säga flerstråleekolod
 14. CTD-sond och Rosettevattenhämtare
 15. Sedimenthämtare
 16. Doppler strömmätare
 17. Serievattenhämtare
 18. Van Veen bottenhuggare
 19. Sedimentationsfälla och strömmätare