Aktörer på EU-nivå utvecklar Östersjöregionen

Ungefär 17 % av hela EU:s befolkning bor kring Östersjön. För att effektivt kunna påverka Östersjöns tillstånd måste människor och företag i hela regionen samarbeta.


EU:s Östersjöstrategi är ett gemensamt mål och handlingsplan för regionen för att utveckla hela Östersjöregionen. Strategins mål är att förbättra havsmiljöns tillstånd, integrera området och utveckla nyttjandet av Östersjöns naturresurser på ett hållbart sätt.

EU har en integrerad havspolitik

EU-parlamentet, miljörådet, regionernas kommittéer och de specialiserade kommissionerna står för EU-ländernas havspolitik. Den integrerade havspolitikens mål är att utveckla en mer enhetlig strategi för havsfrågor och öka samordningen mellan olika politikområden.

I Östersjöstrategin deltar följande EU-länder: Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland och Estland.

Regeringssamarbete via Östersjöstrategin och Östersjöländernas råd

Samarbetet på regeringsnivå förverkligas huvudsakligen via Östersjöländernas råd och Östersjöstrategin som antogs 2009. Finland har ett samordningsansvar för sjösäkerhet, bioekonomi och minskning av näringsutsläpp.