Kartering och övervakning av havsområdena kring Åland

De åländska havsområdena karteras av många olika orsaker. Karteringar utförs för att ge ett tillförlitligt underlag för skyddet av marina områden, förvaltningen av de åländska vattenområdena och för planeringen av olika aktiviteter och eventuellt nyttjande inom de marina områdena.

Charlotta Björklund

Författaren arbetar som projektkoordinator på Ålands landskapsregering.

Vid karteringarna undersöks havets geologiska och biologiska egenskaper. Lodning av områden, dykning och filmning med drop-video är exempel på metoder som används för att undersöka berggrunden, sedimenten, naturtyperna och arterna i havet. Karteringar under ytan sker för det mesta i samarbete med Åbo Akademi genom diverse projekt, som t ex ÅlandSeaMap.

Blåstångszonen under ytan. Ålgräsäng på sandbotten. Två dykare på en klippig strand som förbereder sig för dykning.

Den insamlade kunskapen används som underlag vid flera olika beslut. T.ex. används data när nya skyddsområden avsätts, när vindkraft- och fiskodlingsprojekt planeras samt när det gäller förebyggandet och åtgärder i samband med eventuella utsläpp av skadliga ämnen.

Karteringarna bidrar även till nödvändig information vad gäller rapportering av flera olika EU-direktiv. Den typen av rapportering förekommer bland annat inom miljöskydd, naturvård och vattenvård.

Utöver ovannämnda undersökningar kommer kommande karteringsprojekt i framtiden också att undersöka nedskräpningen, särskilt plastavfall och mikroplaster.

Undersökning och övervakning av de åländska vattnens tillstånd

Vattenövervakningen har som syfte att ge en heltäckande översikt av vattenmiljöns tillstånd. Den inkluderar hela det åländska havsområdet inklusive de inre vikarna, samt de större sjöarna och grundvatten.

En av de viktigaste uppgifterna är att ge underlag för fortgående kvalitetsbedömning och klassificering av de olika vattenförekomsterna. Ett övervakningsprogram anpassat i enlighet med kraven i vattendirektivet har tagits fram. För närvarande sker en anpassning även till kraven i det marina direktivet i samarbete med Finland och HELCOM.

Den största delen av övervakningen genomförs av ÅMHM laboratoriet. Laboratoriet är ackrediterat och vedertagna. Kvalitetssäkrade metoder används vid både provtagning och analyser.

Ålands landskapsregering har sedan snart 60 år ett nära samarbete med Husö biologiska station. Stationen, som tillhör Åbo akademi, ligger centralt belägen vid ett av de inre viksystemen på Åland.

Klassificeringen av de åländska vattnen

Klassificeringen av de åländska vattenområdena genomförs i enlighet med den åländska vattenlagen och Europeiska kommissionens riktlinjer, men avviker i någon mån från motsvarande klassificering på fastlandet.

Klassificeringen följer det finländska systemet så långt det är möjligt, men på Åland beaktas också den svenska klassificeringen. I närheten av svenska gränsen modifieras vissa referensvärden enligt sina motsvarigheter i Sverige.

Kartering av olika förekomster och övervakning av vattenmiljöns tillstånd är viktiga redskap för korrekt och ändamålsenlig förvaltning av de marina områdena på Åland.