Integritetsmeddelande för behandling av personuppgifter relaterade till Itämeri.fi

Detta integritetsmeddelande innehåller den information som krävs enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och som ska tillhandahållas den registrerade. I detta tillkännagivande beskrivs hur vi samlar in, använder, överlåter och lagrar personlig information relaterad till Itämeri.fi-tjänsten på Finlands miljöcentral SYKE. SYKE förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar av detta integritetsmeddelande utan att förvarna de registrerade.

Personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud

Finlands miljöcentral
Ladugårdsbågen 11
00790 Helsingfors


e-post: kirjaamo.syke@ymparisto.fi
Sekretessbelagd e-post: https://turvaviesti.ymparisto.fi
Tel. 0295 252 001

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga

Hanna Piepponen, designer, Havscentret,
förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Wilma Viljanmaa, specialdesigner, Havscentret
förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Kontaktuppgifter till SYKEs dataskyddsombud
tietosuojaSYKE@ymparisto.fi

Grunder för behandling

Vi behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen). Information behövs för att genomföra tjänsterna och kommunikationen. De personuppgifter som erhållits behandlas inte för andra ändamål än de som anges nedan.

Personuppgifter som samlas in och de syften för vilka de behandlas

E-postadress och/eller annan kontaktinformation kommer att ställas på Itämeri.fi då du ger feedback. Du kan också skicka feedback anonymt, men du måste ge kontaktuppgifter om du vill ha svar på din feedback.

Itämeri.fi samlar inte på information som kan identifiera en enskild besökare. Allmän statistisk information om användningen av onlinetjänsten samlas dock in och används för att utveckla tjänsten.

Cookies används för att samla in data, men användaren kan välja att inaktivera cookies genom att ändra sina webbläsarinställningar. Detta kan dock orsaka brister i webbplatsens funktion. Besökarstatistiken är baserad på serverlogginformation och Google Analytics-rapportering med hjälp av Google Analytics-cookien och JavaScript-koden.

Källor till personuppgifter

Den personliga informationen du gav när du skickade din feedback tillhandahölls av personen som skickade in feedbacken.

Behandling av personuppgifter

Information om feedbackformuläret behandlas av de personer som underhåller tjänsten Itämeri.fi på SYKE. Feedbackinformationen kan ses av partners som tillhandahåller onlinetjänsten. Samarbetspartners är: Geologiska forskningscentralen, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen, Museiverket, Åbo universitets Brahea-centrum, gruppen för Koordineringen av havsplaneringssamarbetet (sammanslutning av kustlandskap) och Ålands landskapsregering.

Inga uppgifter kommer att överlåtas eller avslöjas utanför EU eller EES.

Skydd av behandling av personuppgifter

Vid genomgång av feedbacken har nödvändiga tekniska åtgärder vidtagits för att skydda behandlingen av personuppgifter. Finlands miljöcentral har kommit överens med sina webbtjänstpartners och underleverantörer att behandla personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen.

Förvaring av personuppgifter

Utöver den tid som krävs för att behandla feedbacken, förvaras personlig information under två kalenderår ända till februari från och med året då feedbacken skickats till online-systemet för innehållsproduktion, varefter informationen arkiveras. E-postadress, namn, telefonnummer och företags/organisationsinformation som lämnas av feedback-avsändaren kommer inte att arkiveras.

Dina integritetsrättigheter i fråga om behandlingen av personuppgifter

Syftet med detta meddelande är att ge en exakt uppfattning om behandlingen av personuppgifter. Men om någon del av vår behandling av personuppgifter fortfarande är oklar kan du skicka tilläggsfrågor till vår kontaktperson.

Du har följande rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

Du har rätt att få veta för vilka ändamål och på vilka sätt vi behandlar dina personuppgifter.

Du kan begära och få din information visad genom att meddela i din feedback den information du fått av kontaktpersonen.

Du har rätt att begära personlig information om dig själv, att begära rättelse eller korrigering eller radering av eventuell felaktig information eller begära att din personliga information avlägsnas eller att förbjuda att den arkiveras.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheterna.

Publicerad 30.3.2020.