Ljudvärlden under vatten – naturens egna och av människan orsakade

Undervattensvärlden är inte tyst. Tvärtom, ljudets undervattensvärld är mångfaldig, bestående av både naturliga och av människan alstrade ljud. Mänskligt buller till havs har nyligen insetts vara ett problem.


I Östersjön ger till exempel åskväder och isens rörelser upphov till kortvarigt buller. Vågsvall, bränningar och regn är andra naturliga ljudkällor. Alla dessa källor producerar ljud inom frekvensområdet 50 Hz – 5 kHz, det vill säga ljud som också människan kan höra.

Även fiskar och havsdäggdjur har ljud och dessutom över ett bredare frekvensområde. För vissa arter till och med 1 Hz – 100 kHz. Varaktigheten av djurens ljud kan variera mellan miljondels- och tiotals sekunder.

 En båtmotors propell fotograferad från nedan under vattnet.
Sjötrafik orsakar undervattensbuller.

Människan producerar undervattensljud medvetet och omedvetet

Människan producerar undervattensbuller medvetet – till exempel genom seismiska lodningar och andra akustiska mätningar. Vissa ljud som alstras av människan är avsiktliga och andra skapas som en biprodukt av andra verksamheter, såsom sjöfart, vattenbyggnad och konstruktion och användning av vindkraftverk.

Byggnadsbuller är övergående, men sjöfartens och vindkraftverkens buller är praktiskt taget kontinuerliga.

Propellerbullret från fartyg är kraftigast längs farleder och vid kusten. Vid låga frekvenser överskrider bullret från ett enskilt fartyg bakgrundsbullret på upp till 5 – 10 kilometers avstånd. Bullret blir allt kraftigare när fartyget närmar sig och är som starkast när det passerar på nära håll.

Förutom handelssjöfarten är också trafiken av fritidsbåtar livlig i Finlands kustområden. Bullret från små motorbåtar och vattenskotrar längs stränderna är störande också för människan. I närheten av fågelskär och fiskens lekområden kan bullret orsaka allvarliga störningar för naturen.

Emellertid kan störande trafikbuller undvikas genom att ta bättre hänsyn till naturen och det finns fortfarande skyddade områden vid finska kusten där naturens egna ljud, också låga frekvenser, är dominerande.

 En kartillustration som redovisar undervattensbullrets intensitet i Östersjön och jämför intensiteten med vardagliga volymnivåer: en diskussion, hemmets bakgrundsljud och lövens sus.Mänskligt orsakat buller till havs har först nyligen förståts som ett problem. Marina djur är känsliga för andra än naturliga ljud (vågor, vind). Ljud orsakade av människan (fartyg, vindkraftsparker, muddring) påverkar djurens beteende, val av livsmiljö och kommunikation samt orsakar stress. Människans orsakade buller koncentreras vid farlederna. Ta hänsyn till den marina miljön och andra som rör sig till sjöss. Kör inte motorbåtar och vattenskotrar nära stränderna. Stör inte sjöfåglarnas häckningsholmar och fiskarnas lekvikar. Källa: SYKE. Illustration: Kaskas.

Östersjöns ljudvärld är annorlunda än världshavens

Eftersom Östersjön är grunt filtreras lågfrekventa ljud. På grund av detta skiljer sig Östersjöns ljudvärld mycket från världshavens ljudvärld. Också dess litenhet och nordliga läge påverkar ljudvärlden.

Temperatur- och salinitetsprångskikten dämpar ljudets spridning i vertikal riktning. I vattnet mellan språngskikten förstärks spridningen av ljudet i det horisontella planet.

På vintern filtrerar isen ljudet av regn och vågor. Samtidigt reflekterar isen ljud som kommer underifrån, vilket kan förstärka bullret från fartygstrafiken. På Östersjökusten rör sig ljudet annorlunda än i det öppna havet. Ju mer labyrintartad kusten och skärgården är, desto mer påverkas den lokala ljudvärlden.

Också havsbottens sammansättning påverkar undervattensljudvärlden. Mjukbottnar dämpar ljudreflexioner, medan hårda klippbottnar reflekterar ljud effektivt. Variationen i bottentyp är stor särskilt i Finlands skärgårdsområden.

Vattenområdena kring Finland är mestadels relativt små till omfattning. Därför kan hårt undervattensbuller lätt sprida sig över Finska viken och Bottenviken, även om hårt ljud ovanför ytan inte gör det.