Kallbådan ja Rönnskär – ett historiskt par

Porkala udd i södra Kyrkslätt omnämns redan på ett sjökort från 1200-talet och sannolikt ställde man mycket tidigt upp sjömärken här. Fyrarna Rönnskär och Kallbådan ligger båda i Porkala skärgård och avspeglar tillsammans Porkala udds historiska betydelse vid den gamla kustleden.


Ett litet samhälle på Rönnskär 

Lotssamhället på Rönnskär uppkom redan på 1600-talet. Som mest bodde här upp till 70 personer. 

Den första ljusfyren på Rönnskär byggdes år 1800. Initiativet till en fyr av sten togs av svenska kungen. I fyrtornet inreddes också bostäder för fyrvaktarna. 

Det ståtliga fyrtornet sprängdes dock redan under finska kriget (1808-1809) av ryssarna. Bara en bit av väggen blev kvar. Tornet reparerades år 1822. Då tillfogade man också den höga tegeldelen.

Stendelen av Rönnskärs fyr är Finlands äldsta stående fyrbyggnad. Ljuset släcktes redan 1928, då fyren ersattes av Kallbådans fyr. År 1919 byggdes ändå en ny lotsstation i två våningar på Rönnskär. Den fungerade ända till 1978.

Rönnskärs fyr från havet.

Kallbådan – ett oländigt skär 

Redan på 1800-talet insåg man att Rönnskärs fyr låg onödigt långt inomskärs. Efter självständigheten började man därför planera en ny fyr längre ut i farleden. En sådan skulle också bistå vintertrafiken effektivare.

Man beslöt att uppföra den nya fyren på den svårtillgängliga Kallbådan, långt ute till havs. Byggnadsarbetena inleddes år 1920. Förhållandena var en prövning: det dånande havet slog med ojämna mellanrum över hela bådan och förde med sig allt material, inklusive den nya betongblandaren. Under bygget blev manskapet blev flera gånger isolerat på Kallbådan.

Trots alla svårigheter reste dig den röda fyren snabbt och ljuset tändes redan i december 1920. Under flera år fungerade Kallbådan och Rönnskär som ett par. 

Kallbådans fyr är unik i Finland. Den egenartade konstruktionen innehåller både maskinrum, lagerutrymmen, mistlur, verkstad och bostäder. Tornet är bara något högre än resten av byggnaden.

Ända fram till vinterkriget bodde flera familjer med barn på Kallbådan.

Krigs- och återuppbyggnadstiden 

Vinter- och fortsättningskrigen påverkade livet på fyröarna i Porkala. Under krigen arbetade både fyrvaktare och krigsmanskap med spanings- och luftvärnsuppgifter på Kallbådan.

Som ett resultat av fredsförhandlingarna efter fortsättningskriget tvingades Finland hyra ut Porkalaområdet till Sovjetunionen åren 1944 - 1955. Under den här tiden fanns det inga möjligheter för finländare att röra sig i området eller stiga i land på öarna. 

Efter återlämnandet förklarades Kallbådans fyr obeboelig och strax efteråt automatiserades den. Fyrvaktarna placerades på Rönnskär, där också lotsverksamheten fortsatte.

Besök på Rönnskär och Kallbådan kräver initiativ 

Båda fyrskären har länge varit intressanta utflyktsmål. Deras isolerade läge i kombination med den intressanta krigshistorien väcker mångas intresse.

Kallbådan, fortfarande en fungerande fyr, är privatägd. Hit ordnas resor på beställning. Kallbådan är ändå fortfarande mycket svårtillgänglig och besök hit helt väderberoende. På grund av sälskyddsområdet som omger Kallbådan är det förbjudet att stiga i land utan specialtillstånd.

På Rönnskär finns flera bevarade byggnader och ruiner som påminner om öns långa historia. Här finns också hällristningar från olika tider. Ön disponeras av försvarsmakten och tillstånd att stiga i land måste sökas av försvarsmakten.

I vattnen kring både Kallbådan och Rönnskär ligger flera fartygsvrak. Läs mera om dem på Museiverkets sidor www.kyppi.fi.

Kallbådans fyrljus.

Hur och varför skyddas Kallbådan och Rönnskär?

Både Kallbådan och Rönnskär är byggnadshistoriskt viktiga och väl bevarade monument. Museiverket definierar dem som byggda kulturmiljöer av riksintresse. 

Fyrmiljön på Rönnskär är också en byggnadshistoriskt viktig helhet och fyren representerar Finlands äldsta fyrarkitektur.

Läs mera på RKY.fi! 

Besök

Kallbådan är privatägd, tillträde endast med guidade turer. 

Rönnskär är försvarsmaktens område, landstigning kräver tillstånd.

Läs mera om besök på Kallbådan! 

Museiverkets kartatjänsten

Kallbådan

N: 6639895, Ö: 348990 (ETRS-TM35FIN)

Rönnskär

N: 6647117, Ö: 354222 (ETRS-TM35FIN)