Kauppamerenkulun jätehuoltoa säädellään kansainvälisesti

Muutama vuosikymmen sitten roskat kumottiin matkustaja-alukselta huoletta mereen. Tänä päivänä merta suojelee kansainvälinen lainsäädäntö, joka kieltää merellä liikennöiviä aluksia heittämästä roskia mereen.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö sopii yhteisistä säännöistä

MARPOL 73/78 (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) on kansainvälinen säännös, jonka tarkoituksena on estää tai rajoittaa alusten aiheuttamaa ympäristön pilaantumista.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö, englanniksi International Maritime Organization (IMO), loi tämän kansainvälinen sopimuksen vuonna 1973. Sitä päivitettiin vuonna 1978 useiden vakavien tankkerionnettomuuksien jälkeen.

Sopimus sisältää säännöksiä, joiden tarkoituksena on estää tai hallita alusten ympäristöhaittoja. Se kattaa sekä onnettomuuksien aiheuttamat päästöt että normaalikäytön aiheuttamat päästöt. Sopimus sisältää mm. rajoituksia alusten kiinteiden jätteiden aiheuttaman saastumisen estämiseksi.

Itämeren alueella on omat määräyksensä

1990-luvun loppupuolella HELCOMin jäsenvaltiot sopivat laajasta toimenpideohjelmasta nimeltä Baltic Strategy for Port Reception Facilities for Ship Generated Wastes and Associated Issues. Ohjelman tarkoituksena on estää jätteiden päästöt aluksista Itämereen.

HELCOM vaatii kaikkia aluksia toimittamaan matkoilla syntyneet roskat satamien vastaanottokeskuksiin ennen satamasta lähtöä. Toiminnan edistämiseksi Itämeren maat ovat sopineet, että aluksilta ei pitäisi periä maksua roskien luovuttamisesta. Sen sijaan maiden pitäisi noudattaa ns. "no-special-fee"-järjestelmää.

Järjestelmässä roskien vastaanoton kustannukset korvataan yleisillä satama- tai ympäristömaksuilla. Roskien vastaanottojärjestelmää ei ole kuitenkaan otettu käyttöön vielä kaikissa Suomen satamissa.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö päätti Itämeren erityisaluetta koskevien määräysten voimaantulosta vuonna 2016. Määräyksillä kielletään risteilylaivojen käymäläjätevesien päästäminen suoraan mereen. Määräykset tulivat voimaan uusille laivoille 1.6.2019 ja nykyisille risteilylaivoille 1.6.2021.